REGULAMIN

REGULAMIN sklepu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Auto-Moto Narzędzia

obowiązuje od dnia 24-12-2014

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.autonarzedzia.com.pl prowadzony jest przez Auto-Moto Narzędzia s.c Anna Kozłowska, Marian Kozłowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 185 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej(www.firma.gov.pl),

NIP 781-00-14-322, REGON 630134715 ,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 61 847 24 19.

+48 600 820 242

Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.autonarzedzia.com.pl są przetwarzane przez Auto-Moto Narzędzia s.c. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.Dąbrowskiego 185.

2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umowy.

3.Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Auto-Moto Narzędziom realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

Ceny

1. Ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) a niektóre w euro (EUR), obowiązuje kurs NBP sprzedaży euro z dnia wystawienia faktury lub paragonu na zakupiony towar.

2.W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

1.Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

2.Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy.

3.Ceny w sklepie Auto-Moto Narzędzia s.c. mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

4.W sklepie internetowym podane są zarówno ceny brutto(zawierają podatek VAT)

jak i ceny netto.

Zamówienia

1.Sklep internetowy www.autonarzedzia.com.pl umożliwia Klientom:

1.składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.autonarzedzia.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2.uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepie Auto-Moto Narzędzia Poznań ul. Dąbrowskiego 185.

2.Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery,

broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na

stronie www.autonarzędzia.com.pl kierowane przez Auto-Moto Narzędzia s.c. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.autonarzedzia.com.pl.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5.Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6.W przypadku odbioru osobistego towaru w Sklepie Auto-Moto Narzędzia Poznań, ul. Dąbrowskiego 185 (opcja dostępna w koszyku), złożenie zamówienia przez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu, umowa kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

7.Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty

gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa

ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

1.Towar zamówiony w sklepie internetowym www.autonarzedzia.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2.Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1.czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

4.Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego

zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient

powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności

przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Auto-Moto Narzędzia s.c. zalecają sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera.

Sposoby płatności

1.Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1.Przed wydaniem towaru klientowi:

Przelewem na rachunek bankowy Auto-Moto Narzędzia s.c.

Kartą kredytową.

2.W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Auto-Moto Narzędzia. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.Auto-Moto Narzędzia s.c. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Auto-Moto Narzędzia s.c. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3.W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient

powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy

odbiorze przesyłki.

Zwrot towaru przez konsumenta , odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może

odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany

do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta

lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która:

a)obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5.Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Auto-Moto Narzędzia s.c. nie zwracają konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Auto-Moto Narzędzia s.c.

7.Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania

zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do

chwili odstąpienia od umowy.

8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na

odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu

do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

5)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.Auto-Moto Narzędzia s.c. nie stosują polityki towarów zastępczych.

Gwarancja Jakości

1.Auto-Moto Narzędzia s.c. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży.

2.Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji

Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

3.Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamo

wania towaru w oparciu o gwarancję.

5.Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

6.Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po

upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji,

uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta ;

w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia

lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek

urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia

naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo

zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

7.Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Auto-Moto Narzędzia s.c. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacje rozpatrujemy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8.Auto-Moto Narzędzia s.c. nie mają obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

9.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

1.Adres, pod którym należy składać reklamacje: drogą elektroniczną: biuro.autonarzedzia.com.pl lub pisemnie:

Auto-Moto Narzędzia s.c.

60-594 Poznań

ul.Dąbrowskiego 185

Procedura reklamacji

1.Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywają Auto-Moto Narzędzia s.c. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2.Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3.Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono

gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5.Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają

wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do

towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji

dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądaniareklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający

gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Auto-Moto Narzędzi i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

6.Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem

(gwarancja producenta). W przypadku ich braku Auto-Moto Narzędzia s.c rozpatrują

reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Auto-Moto Narzędzia s.c.

7.Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,

Auto-Moto Narzędzia s.c. uprawnione są do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

1.W kontaktach z klientem, Auto-Moto Narzędzia s.c. korzystają

z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, tele

fon, fax, ).

2.Auto-Moto Narzędzia s.c. mają prawo do powierzenia realizacji

zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3.Auto-Moto Narzędzia s.c. ponoszą odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady

odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4.Auto-Moto Narzędzia s.c. informują o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5.W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza

odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.

7.W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 61 847 24 19 jest przeznaczony do

kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej.

8.W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2014.827), Auto-Moto Narzędzia s.c. zapewniają możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o

charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10.Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej

www.autonarzedzia.com.pl.

11.Regulamin Sklepu Internetowego Auto-Moto Narzędzia s.c. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

12.Sklep internetowy Auto-Moto Narzędzia wykorzystuje pliki Cookies.

13.W sprawach nie uregulowanych regulaminem sklepu internetowego Auto-Moto

Narzędzia obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów

tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna

niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części."; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o

odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie

zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- "Odbierzemy rzecz"; lub

- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześnie

j obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub - Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza loka

lem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii

elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [Auto-Moto Narzędzia s.c. ODSTĄPIENIE OD UMOWY,

ul. Dąbrowskiego 185, 60-594 Poznań,]

- Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz

jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Regulamin Sklepu obowiązujący do dnia 23.12.2014r.

1.Informacje o Firmie

Sklep internetowy www.autonarzedzia.com.pl jest własnością Firmy Auto-Moto Narzędzia Anna Kozłowska, Marian Kozłowski z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 185, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerami 17341/2001/S ,17340/2001/S, NIP 781-00-14-322, REGON 630134715. telefon 061 847- 24 -19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe przekazywane nam przez klientów e-sklepu, są przetwarzane przez Firmę Auto-Moto Narzędzia s.c. Poznań, ul. Dąbrowskiego 185.

2.Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.autonarzedzia.com.pl.

3.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.Opisy i zdjęcia produktów

1.Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kolorystyce i kompletacji oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z handlowcem.

2.Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.automotonarzedzia.com.pl zostały umieszczone w celach informacyjnych.

4.Ceny

1.Ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) a niektóre w euro (EUR), obowiązuje kurs NBP sprzedaży euro z dnia wystawienia faktury lub paragonu na zakupiony towar.

2.Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.Zamówienia

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.autonarzedzia.com.pl i realizowane w kolejności ich składania.

2.Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłane przez pocztę elektroniczną jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3.Nie realizujemy zamówień których nie udało się potwierdzić w ciągu 48 godzin.

4.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia  bez podania przyczyny.

5.W przypadku odbioru osobistego towaru w Sklepie Auto-Moto Narzędzia Poznań, ul. Dąbrowskiego 185 (opcja dostępna w koszyku), złożenie zamówienia przez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu, umowa kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

6.Dostawa

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską.

Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki), oraz czas dostawy zależny od wyboru sposobu dostarczenia.

7.Sposoby płatności

1.Przed wydaniem towaru

  • przelew na rachunek bankowy Auto-Moto Narzędzia s.c.
  • kartą kredytową

2.W chwili odbioru towaru

  • gotówką do rąk przewoźnika,
  • gotówką lub kartą kredytową w przypadku odbioru towaru osobiście w sklepie Auto-Moto Narzędzia w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 185.

3.Auto-Moto Narzędzia mogą ustalić z klientem inne szczególne warunki i formy płatności, muszą być one potwierdzone w przyjętym do realizacji przez Auto-Moto Narzędzia zamówieniu.

4.Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności ani do potrącania swych należności w stosunku do Auto-Moto Narzędzia s.c.

8.Zwrot Towaru

1.Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy przesłać listem poleconym lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2.Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Towar zwracany  nie może nosić oznak użytkowania, każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie nie zmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.

3.Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywają Auto-Moto Narzędzia s.c. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdza czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej  w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

4.Wsytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru i decyzję poprze pisemnym oświadczeniem oraz gdy zostaną spełnione postanowienia pkt.8.2 umowę kupna-sprzedaży uważa się za niebyłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszt dostawy w przypadku gdy ponosiły ją Auto-Moto Narzędzia s.c. i ewentualne inne koszty związane z dostarczeniem i obsługą towaru.

5.Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli w momencie jego dostawy towar był uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół zawierający informacje o uszkodzeniach i towaru nie odbierać.

9.Warunki gwarancji i reklamacji

1.Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym www.autonarzedzia.com.pl produkty są nowe i pełnowartościowe , pochodzą od Producenta, Dystrybutora , Importera lub są legalnie importowane przez naszą Firmę. Wszystkie produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.

2.Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać w przypadku reklamacji.

3.Gwarancję, warunki oraz sposób jej realizacji ustala konkretny producent. Precyzyjne warunki gwarancji  określone są w karcie gwarancyjnej.

4.W przypadku ewentualnych reklamacji towar należy wysłać na adres podany w karcie gwarancyjnej lub na adres:

Auto-Moto Narzędzia
60-594 Poznań
ul. Dąbrowskiego185

Do paczki należy dołączyć dokładny opis usterki, kserokopię dowodu zakupu i kartę gwarancyjną .Brak dokumentów może spowodować odmowę reklamacji.

5.Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w czasie transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie protokół reklamacyjny spisany wraz z doręczycielem.

6.Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Auto-Moto Narzędzia s.c. nie są przyjmowane, chyba że strony dokonają wcześniej innych ustaleń.

10.Postanowienia końcowe

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego

zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu etc.) lub innych od niego niezależnych.

3.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.autonarzedzia.com.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4.Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5.Wszelkie zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art.71 k.c.).Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Ceny obowiązują wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w sklepie Auto-Moto Narzędzia mogą się różnić nieznacznie od cen podanych na stronach sklepu internetowego.

Dane kontaktowe

Auto-Moto Narzędzia s.c.

telefon: 61 847-24-19

kom.600-820-242

e-mail: biuro@autonarzedzia.com.pl

Regulaminy

12 czerwiec 2018
12 czerwiec 2018
12 czerwiec 2018
Auto-Moto Narzędzia s.c.

Search